koulutus opettajille ja kasvattajille

sensorinen integraatio ja luova liikunta

Opettajille, kouluavustajille, varhaiskasvattajille ja muille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville suunnattu koulutus.

Koulutus sisältää sensorisen integraation teoriaa sovellettuna koulun arkeen, sekä kehollisiin, luoviin harjoituksiin. Kehollisten harjoitusten tarkoitus on antaa kasvattajille konkreettisia työvälineitä aisteja avaavaan, oppimista edistävään, kokonaisvaltaista hyvinvointia lisäävään toimintaan opetuksen ohella.

Koulutus koostuu 20 tunnin tiiviistä paketista, joka voidaan toteuttaa esim. viikonloppukoulutuksina tai kaksi tuntia viikossa pitemmän ajanjakson aikana.

Koulutus etenee kahden tunnin jaksoissa. Ensimmäisen tunnin aikana käydään läpi sensorisen integraation teorian pohjalta tärkeitä kehitykseen, kasvamiseen, oppimiseen, koulun arkeen sekä koko kouluyhteisön hyvinvointiin liittyviä asioita. Teoriatunnilla käsitellyt asiat koetaan konkreettisesti toisen tunnin aikana, jolloin aihetta tutkitaan kehollisin, draamallisin ja luovin keinoin.

Koulutus antaa välineitä ryhmämuotoisen luovan liikunnan vetämiseen oman kehollisen kokemuksen kautta. Sen lisäksi, että koulutukseen osallistuja saa työvälineitä ja vinkkejä koulun arkeen liittyen, koulutus toimii myös voimaannuttavana sekä työkykyä edistävänä toimintana. Koulutukseen sisältyy verkossa ja koulutuksessa jaettavaa opetusmateriaalia.

Koulutuksen kymmenen osaa jakautuvat seuraavasti:

1. Vestibulaariaisti (tasapaino- ja liikeaisti)
2. Proprioseptiikka (asentotunto)
3. Näköaisti
4. Kuuloaisti
5. Tuntoaisti
6. Konfliktien ratkaisu
7. Sensoriset välipalat, lukujärjestys, istumisjärjestely
8. Oppimisen apuvälineet, luokka/kouluympäristö
9. Tunteiden tiedostaminen ja tunneilmaisun tukeminen
10. Tietoinen läsnäolo oppimisen, olemisen ja työssäjaksamisen apuna